source: trunk/maps/testmap-grass.tmx @ 47

Last change on this file since 47 was 47, checked in by sam, 12 years ago

The layer name is no longer ignored.

File size: 2.6 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<map version="1.0" orientation="orthogonal" width="32" height="32" tilewidth="32" tileheight="32">
3 <tileset firstgid="1" name="Road" tilewidth="32" tileheight="32">
4  <image source="../art/test/groundtest.png"/>
5 </tileset>
6 <layer name="Ground 0" width="32" height="32">
7  <data encoding="base64" compression="gzip">
8   H4sIAAAAAAAAA+3QyQ2AMAxEUSuQAsJWQCD0XyITyWnBIPQPT5ZPY08xs/IBSSaZJfueA/MXWWWTKofsgTdU//3yzL43uV/oYMzkPUTl959P72DMFpgPAAAAAH/2ACvSWwAAEAAA
9  </data>
10 </layer>
11 <layer name="Layer 1" width="32" height="32">
12  <data encoding="base64" compression="gzip">
13   H4sIAAAAAAAAA2NgGAUw4DjQDiAAYO5TpKEdpJhNLXcYUckcWthPjzRhhOYGWsYvPvsHMh6McLAHyv6BDouBtn+kA0YkPApGwSgYBaNgFIyCUTCcAABQE1isABAAAA==
14  </data>
15 </layer>
16 <layer name="Wall 0" width="32" height="32">
17  <data encoding="base64" compression="gzip">
18   H4sIAAAAAAAAA2NgGAWjYBQQAiZomF724XMHPewnBtMCsAOxFRCrI9mDzh+ouIDxQW4Rp6P9tPQ3PnPpYT8svmHhyYiEQXLqUAxLA7QOd2T7R8EoGAWjYBSMglEwCoYTAACc6uxXABAAAA==
19  </data>
20 </layer>
21 <layer name="Ground 1" width="32" height="32">
22  <data encoding="base64" compression="gzip">
23   H4sIAAAAAAAAA+2SwQnAIAwA7bMdoRNEF2jdf7FGUAih35jPHdwnCBfFUgDAc6tnYr+rol5T+Tkz5lE7PmqdyrS69pi1oL6lu856m7HPm9TfcW/b839hZ9/+hWX0ux/GDDLbAAAAAJF8EOMQKwAQAAA=
24  </data>
25 </layer>
26 <layer name="Object 1" width="32" height="32">
27  <data encoding="base64" compression="gzip">
28   H4sIAAAAAAAAA+3QsQ0AIAwDQa/CCLD/cGko6CjtwJ9kpX1FyjHdARfpfS/i59mGO+ATa0/HdTQAAACgtwJ8x6WQABAAAA==
29  </data>
30 </layer>
31 <layer name="Wall 1" width="32" height="32">
32  <data encoding="base64" compression="gzip">
33   H4sIAAAAAAAAA+3RsQkAIAxE0XS6gTiBC1jp/nt5tjZ2ich/8OsLxAzATT/yllQLvmGraqgStP+rF/46VQ7aBwAAgI8FOcHtzAAQAAA=
34  </data>
35 </layer>
36 <layer name="Ground 2" width="32" height="32">
37  <data encoding="base64" compression="gzip">
38   H4sIAAAAAAAAA+3OsQ0AIAwDwbQwAhPABGT/yXCRgg0M0p/0tR0BvG+oXjXD/lZLzcrx4f6Rpn0AAAAA/zpR9K8YABAAAA==
39  </data>
40 </layer>
41 <layer name="Object 2" width="32" height="32">
42  <data encoding="base64" compression="gzip">
43   H4sIAAAAAAAAA+3OQQkAAAgEQTPZwP6l/NhBDmZg/1sFGfqa7xEAAIBAC7dEfuMAEAAA
44  </data>
45 </layer>
46 <layer name="Wall 2" width="32" height="32">
47  <data encoding="base64" compression="gzip">
48   H4sIAAAAAAAAA+3NoREAMAgAMSQrdI869t+ryG6AILl7/REAu92vCaerLof+AADs8ABYXepiABAAAA==
49  </data>
50 </layer>
51 <layer name="Ground 3" width="32" height="32">
52  <data encoding="base64" compression="gzip">
53   H4sIAAAAAAAAA+3NMREAIBAEsW9BAg5QAP6VcSr4JpnZeqsAeq0002j6n7TTbfoDAMAPD4e462AAEAAA
54  </data>
55 </layer>
56 <layer name="Object 3" width="32" height="32">
57  <data encoding="base64" compression="gzip">
58   H4sIAAAAAAAAA+3OMQEAAAwCICutf7ll8PKBBCTQuXUAAACA2gPEOzOTABAAAA==
59  </data>
60 </layer>
61</map>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.