source: trunk/maps/testmap-grass.tmx @ 70

Last change on this file since 70 was 70, checked in by sam, 11 years ago

Breaking the map/layer code apart. Needs more work.

File size: 2.9 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<map version="1.0" orientation="orthogonal" width="20" height="15" tilewidth="32" tileheight="32">
3 <tileset firstgid="1" name="Grass Test" tilewidth="32" tileheight="32">
4  <image source="../art/test/grasstest.png"/>
5 </tileset>
6 <tileset firstgid="257" name="Character Test" tilewidth="32" tileheight="32">
7  <image source="../art/test/charactertest.png"/>
8 </tileset>
9 <tileset firstgid="513" name="Room Test" tilewidth="32" tileheight="32">
10  <image source="../art/test/roomtest.png"/>
11 </tileset>
12 <layer name="H0A (ground)" width="20" height="15">
13  <data encoding="base64" compression="gzip">
14   H4sIAAAAAAAAAxNkYGAQHMWjeBSP4iGAAXa2kMCwBAAA
15  </data>
16 </layer>
17 <layer name="H0B (flowers)" width="20" height="15">
18  <data encoding="base64" compression="gzip">
19   H4sIAAAAAAAAA2NgoA1gAmJmIGYBYlYon5UC84SAWBiIRYBYCYjFgFiUAjOVoG5TgZoB4qsCsRoV3AijmaDuJBeA3KQMdSOMVqXAvFEwCoY6AAA8w2LgsAQAAA==
20  </data>
21 </layer>
22 <layer name="V0A (rocks)" width="20" height="15">
23  <data encoding="base64" compression="gzip">
24   H4sIAAAAAAAAA2NgGDrAcYDsU6SR+bjMNaKyPfjMIydMjdDMpDR8jBgwzaQUGOFgU8s8aruVVn4frIARCZMCAAtPgriwBAAA
25  </data>
26 </layer>
27 <layer name="V0B (walls)" width="20" height="15">
28  <data encoding="base64" compression="gzip">
29   H4sIAAAAAAAAA2NgGAWjgIHBBA2Tqx+fuZS4Bx8mBrADsRUQqyPpQ+dTy+8wPshscQrMI8Vd+NSRYx4svGDuZ0TCIDl1KIaFIan+RDaPFAAAATWdT7AEAAA=
30  </data>
31 </layer>
32 <layer name="H1A (mid ground)" width="20" height="15">
33  <data encoding="base64" compression="gzip">
34   H4sIAAAAAAAAA2NgGAUjEUgBMScVzbMEYg0g5oJiDSxquEiw0xyINaFYA4o10cwCiWmR6VYtND7MfAsqmUeOu9DdgxyWlJiHHJYwTKo/GZEwNQC5ZgEAj7AOJ7AEAAA=
35  </data>
36 </layer>
37 <layer name="V1A (mid objects)" width="20" height="15">
38  <data encoding="base64" compression="gzip">
39   H4sIAAAAAAAAA2NgoB0wpKHZg8G+gQAjwY+kAMWBdgCNgBEUMyDR1DBzqAMAjCH/frAEAAA=
40  </data>
41 </layer>
42 <layer name="V1B (mid walls)" width="20" height="15">
43  <data encoding="base64" compression="gzip">
44   H4sIAAAAAAAAA2NgGAWjgIHBBA1TCtiBWJ3KZoKAJBBbAbE4lcwbKECLcLEGYg4qmTdYAQCub7nWsAQAAA==
45  </data>
46 </layer>
47 <layer name="H2A (upper ground)" width="20" height="15">
48  <data encoding="base64" compression="gzip">
49   H4sIAAAAAAAAA2NgGAVDEUgBMRcUc1LBPHMg1gRiDSimhpnI5lpQybxRMLIBANElvy+wBAAA
50  </data>
51 </layer>
52 <layer name="V2A (upper objects)" width="20" height="15">
53  <data encoding="base64" compression="gzip">
54   H4sIAAAAAAAAA2NgGAVDFRhBseNAO2QUjAI6AQDJ5AfJsAQAAA==
55  </data>
56 </layer>
57 <layer name="V2B (upper walls)" width="20" height="15">
58  <data encoding="base64" compression="gzip">
59   H4sIAAAAAAAAA2NgGAWjYBQQAiZImBpAEoitgZiDSuaNFAAAEtPDprAEAAA=
60  </data>
61 </layer>
62 <layer name="H3A (high ground)" width="20" height="15">
63  <data encoding="base64" compression="gzip">
64   H4sIAAAAAAAAA2NgGAWjYPgBKSDmAmJOKplnDsSaQGxBJfNGAXkAACtdiWSwBAAA
65  </data>
66 </layer>
67 <layer name="V3A (high objects)" width="20" height="15">
68  <data encoding="base64" compression="gzip">
69   H4sIAAAAAAAAA2NgGAX0BoYD7YBRMAqGKAAAeZc2/bAEAAA=
70  </data>
71 </layer>
72</map>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.