Changeset 21


Ignore:
Timestamp:
Jun 29, 2010, 2:27:18 PM (13 years ago)
Author:
sam
Message:

Add a sprite following the mouse.

Location:
trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/maps/testmap.tmx

  r20 r21  
  22<map version="1.0" orientation="orthogonal" width="32" height="32" tilewidth="32" tileheight="32">
  33 <tileset firstgid="1" name="Road" tilewidth="32" tileheight="32">
  4   <image source="art/test/groundtest.png"/>
   4  <image source="../art/test/groundtest.png"/>
  55 </tileset>
  66 <layer name="Layer 1" width="32" height="32">
   
  1111 <layer name="Layer 1.5" width="32" height="32">
  1212  <data encoding="base64" compression="gzip">
  13    H4sIAAAAAAAAA+3TwQkAIAhGYVdpBZug/ZfqFISHItD+y/sG0AeWGZahDrhYfa1wx8vsrA5PmlOx/8eb8NBQed/TfuUd3LQdcf/e0EUNKur/CAAAgDoTUy0wRgAQAAA=
   13   H4sIAAAAAAAAA+3TsQ0AIAhEUVZxBTZw/6WsaCg0JuBZ/DcAdwlghjDVBQ6i32jMuJld1cOL5nTkv7gJTx0697vLV+7BTdsj5//QQUX9jwAAAOizAOK0B+4AEAAA
   14  </data>
   15 </layer>
   16 <layer name="Layer perso" width="32" height="32">
   17  <data encoding="base64" compression="gzip">
   18   H4sIAAAAAAAAA+3BAQkAAAACoD71/1s/Qm0AAACAdwMtfmIFABAAAA==
  1419  </data>
  1520 </layer>
  1621 <layer name="Layer 2" width="32" height="32">
  1722  <data encoding="base64" compression="gzip">
  18    H4sIAAAAAAAAA2NgGDzAcKAdQAAMdvcNRzAa5rgBFxBz0skudiBWR7NbA4i16GQ/sjvMgVgTii3obD/MDepQLD4A9o8EwIgHjwT7R8EoGAWjYBSMglEwCmgFAEc8wqAAEAAA
   23   H4sIAAAAAAAAA+2SQQqAMAwE60n0A4IfaOvNk/r/j5lACkuoChKoSAbm0KhsTBPCd1hbN/DA1/v7I61mPpNDo2zmIBM5iqnyDtetetT/u5FZTGJW2VxbjPI5b4dzT0bxkBw8l372YAPnTRfPSr4+x5tv3nC1c7VdsJo7ou8A61lpNXcE76ADcReKlnOvgfmO4ziO4zh/4gSy+XWyABAAAA==
  1924  </data>
  2025 </layer>
  2126 <layer name="Layer 3" width="32" height="32">
  2227  <data encoding="base64" compression="gzip">
  23    H4sIAAAAAAAAA+3OMQ0AIBAEwXMBKMC/Qz5BAdVTzCTbbwL8blWzeyL3Y1ejewQAAHh2AJ7ne/0AEAAA
   28   H4sIAAAAAAAAA+3RsQkAIBAEwc+0A7EC++9QxRaUN5iByxcuAvhdWRvZEUuP09GyQ7huf1uzIwAAeGoCAAVL1wAQAAA=
  2429  </data>
  2530 </layer>
  2631 <layer name="Layer 4" width="32" height="32">
  2732  <data encoding="base64" compression="gzip">
  28    H4sIAAAAAAAAA+3OsQ0AIAwDwbQwAhPABGT/yXCRgg0M0p/0tR0BvG+oXjXD/lZLzcrx4f6Rpn0AAAAA/zpR9K8YABAAAA==
   33   H4sIAAAAAAAAA+3RwQkAIAxDUY/qBjqBTqD7T2YLHlxAIvIf5JyShgC8r1ryThL0D0u3tB3FDecdU9R/k/9YtavzbZW7FksU9gMAAOB/C0yy2/0AEAAA
  2934  </data>
  3035 </layer>
  3136 <layer name="Layer 4.5" width="32" height="32">
  3237  <data encoding="base64" compression="gzip">
  33    H4sIAAAAAAAAA+3NMQ0AMAgAQSxRB/g3xYKBToTkLvn5I+BPLn3fVEt/AACAyxpif1G3ABAAAA==
   38   H4sIAAAAAAAAA2NgGAWjgDRgOED2GkGx4wDZPwowgeJAO2CEAFjaZ0CiB8INo2AUjIJRMApGwSgYBaNgaAMAylMPngAQAAA=
  3439  </data>
  3540 </layer>
 • trunk/src/test-map.cpp

  r20 r21  
  3232int nlayers = 0;
  3333
   34/* Player coordinates */
   35int playerx = 0, playery = 0;
   36
  3437// Load Bitmaps And Convert To Textures
  3538void LoadGLTextures(void)
   
  197200
  198201    for (int i = 0; i < nlayers; i++)
   202    {
   203        glPushMatrix();
   204        if (i == 2)
   205            glTranslatef(playerx, playery, 0.0f);
  199206        PutMap(layers[i], width, height);
   207        glPopMatrix();
   208    }
  200209}
  201210
   
  217226
  218227        video->Refresh(33.33333f);
   228
   229        SDL_GetMouseState(&playerx, &playery);
  219230
  220231        /* This could go in a separate function */
 • trunk/src/video.cpp

  r18 r21  
  5454
  5555    SDL_WM_SetCaption(title, NULL);
   56    SDL_ShowCursor(0);
   57    SDL_WM_GrabInput(SDL_GRAB_ON);
  5658
  5759    /* Initialise OpenGL */
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.